main-logo NPO Start

Privacyverklaring

Privacyverklaring WNL
WNL verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij omdat het voor het goed functioneren van onze
diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

WNL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.omroepwnl.nl / wnl.tv, de ledenadministratie via steunwnl.tv en andere diensten die WNL biedt.

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom WNL uw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.omroepwnl.nl.

Persoonsgegevens
In het kader van het lidmaatschap van de vereniging WNL verwerken wij uw contact- en
betalingsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer en een evt. klantnummer). Dit doen wij ter uitvoering van het lidmaatschap van WNL en omdat wij op grond van de Mediawet moeten aantonen hoeveel leden boven 16 jaar lid zijn van WNL.

De ledenadministratie hebben wij deels uitbesteed aan een derde partij met wie wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Als u vragen, tips of klachten heeft over onze organisatie of programma’s en daarom contact met ons opneemt verwerken wij uw persoonsgegevens om hierop te kunnen reageren.

Als u deelneemt aan een actie in één van onze programma’s of zich bijvoorbeeld wil opgeven voor een nieuwsbrief, vraagt WNL alsdan apart toestemming om uw persoonsgegevens voor de uitvoering van die specifieke dienst te gebruiken.
WNL verzamelt ook persoonsgegevens via bezoek aan de website van WNL. Deze gegevens worden
enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u een van onze online diensten bezoekt.
Voor zover WNL met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze website kunt u zelf uw voorkeuren aanpassen. Voor meer informatie over cookies, waaronder ook de bewaartermijnen, verwijzen wij u naar de cookie pagina van WNL en NPO.

Termijn
WNL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde
doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de
persoonsgegevens worden gebruikt. Zo zal WNL bijvoorbeeld bij uitschrijving als lid uw persoonsgegevens binnen twee jaar of na indiening van een verzoek daartoe verwijderen. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.
Persoonsgegevens die zijn verkregen omdat u contact met ons heeft gezocht voor vragen, tips of klachten verwijderen wij meteen nadat de betreffende kwestie is afgehandeld.

De bewaartermijn van persoonsgegevens die worden verkregen bij een actie of nieuwsbrief, wordt vermeld bij het verkrijgen van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van die betreffende actie.

Beveiliging
Medewerkers van WNL hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.
Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.
WNL maakt afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst met deze externe partij.

Wat kan u van ons vragen?
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit

Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-
_679_definitief.pdf

U heeft onder meer de volgende rechten:
* recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
* recht van inzage (artikel 15 AVG )
* recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
* recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
* recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
* recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Als u vragen of klachten heeft of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen kunt u contact met
ons opnemen via:

Omroep WNL
Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
info@omroepwnl.nl
020 – 250 23 00

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.