main-logo NPO Start

Algemene voorwaarden Lidmaatschap Vereniging WNL

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van vereniging WNL, gevestigd te Amsterdam. Bij aanmelding als lid van WNL heb je bevestigd dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.

2. Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap van WNL staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn, in Nederland woonachtig zijn en de contributie hebben betaald.
 • Het lidmaatschap is pas definitief nadat WNL de aanmelding heeft bevestigd.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Eenieder kan slechts één keer lid worden van WNL. Indien WNL constateert dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid is toegelaten is WNL gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen.
 • De Ledenraad van WNL wordt gekozen door en uit de leden van WNL.

3. Duur

 • Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van één jaar.
 • Het lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen: per email via ledenservice@omroepwnl.nl of per post naar WNL Ledenservice, Postbus 625 7000 AP Doetinchem
 • Het lidmaatschap eindigt:
  – door het overlijden van het lid;
  – door schriftelijke opzegging door het lid;
  – door schriftelijke opzegging door vereniging WNL
  – door ontzetting zoals beschreven in de statuten van WNL.

4. Contributie

 • De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 8,50 euro per jaar.
 • De contributie kan worden betaald per automatische incasso.
 • De eerste contributie wordt per iDeal voldaan via de website.
 • WNL kan de contributie verhogen. De verhoging gaat direct in voor nieuwe leden en voor bestaande leden met ingang van het volgende lidmaatschapsjaar.

5. Privacy
De wijze waarop WNL omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd in deze Privacyverklaring (link) die tevens op aanvraag kan worden toegezonden.

6. Wijzigingen
WNL kan deze lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden.

Laatste update: 5-1-2023 | 14:29